Sidhuvudbild

Tankar och mål

Vi vill vara en modern montessoriförskola som förenar Maria Montessoris filosofi med att ge varje barn en god självkänsla och ett gott självförtroende, med att arbeta pedagogiskt medvetet för en bättre miljö i ett miljövänligt passivhus.

Normer och värden

- Barnet behöver vår kärlek och omvårdnad för att kunna känna tillit och
trygghet, vilket i sin tur är nödvändigt för att barnet ska kunna vara aktivt
och utvecklas.
- Respekt för barnet som unik individ.
- Pedagogens främsta uppgift är att observera och vara lyhörd för att kunna ge
den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse.
- Frihet att välja. Lust och intresse är bästa stimulansen för inlärning och
utveckling.
- Tid att göra färdigt. Barn vill ofta upprepa tills de känner sig färdiga.
De befäster på så vis sina kunskaper.Så ser vi på:

BARNET
Montessoripedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling. Maria Montessori observerade att intresseförändringar följer ett givet mönster hos de flesta barn. Från det allra tidigaste intresset av att äta själv, lära sig gå, prata osv. till intresset för läsning, matematik, rymden m.m.

Känsliga perioder
Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags kunskap. Hon kallade dessa intresseperioder för "känsliga perioder" eller "sensitiva" perioder. Hon pratade om sex olika sensitiva perioder:

- känslighet för ordning
- känslighet för språk
- känslighet för att lära sig gå
- känslighet för social träning
- känslighet för små föremål och detaljer
- känsliget för att lära med alla sinnen

Frihet att välja
M.M. upptäckte också att inlärning som anpasssas efter barnets utvecklingsstadie går lättare. Barn har en fantastisk förmåga att koncentrera sig på sådant som de själva tycker är intressant och barn som vill lära något nytt, upprepar övningen många gånger. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är viktigt.

Hjälp mig att lära mig själv
Detta är en central tanke i pedagogiken och grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. Man behöver kanske hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste man klara själv. Därför är det viktigt att ge barnet tid att pröva om och om igen. Barnet behöver uppmuntran att försöka själv och vi kan naturlightvis underlätta för att göra det möjligt för barnet att klara av något visst. Vi väntar dock med att hjälpa barnet tills det själv ber om hjälp.

MILJÖN
Samspelet mellan lärmiljön och barnet är en viktig del för inlärning.
Barnets miljö på förskolan är förberedd på ett sätt som är anpassat till barnen och den ska svara mot deras olika utvecklingsnivåer. För att kunna möta barns behov av stimulans och aktivitet utvecklade Maria Montessori arbetsmateriel för alla tänkbara intresseinriktningar och mognadsstadier. Materielet är inte det viktigarste i pedagogiken, men det är en god hjälp på vägen. Miljön omkring barnen är betydelsefull för deras utveckling på många plan, både fysiskt, psykiskt, intellektuellt, socialt, emotionellt (känslomässigt) och andligt - eller som vi kanske skulle uttryckt det idag - känna en inre harmoni.

Fysiskt
Möbler och hyllor i barnhöjd för att stimulera barnets inneboende krafter att vara nyfiken och vilja lära sig. rummet ska tillåta rörelse, stimulans från andra barn och möjligheter till avskildhet, självständighet och möjlighet för läraren att observera.

Psykiskt
Koncentration är en viktig förutsättning för den psykiska utvecklingen. Barnen bygger själv upp sin koncentration och då behöver de saker omkring sig som intresserar och attraherar dem. Ordning och struktur i miljön är också en viktig förutsättning och utgör en nödvändig ram för den frihet som pedagogen ger.

Intellektuellt
Barnens intellektuella utveckling stimuleras bland annat av allt materiel som finns lättåtkomligt för barnen. Allt montessorimeteriel finns i endast ett exemplar, som har sin bestämda plats. Materiel ska finnas som stimulerar barnens alla sinnen - syn, hörsel, känsel, lukt och smak, men även stimulera rörelse och koordination, kreativitet med mera.

Socialt
Barn utvecklas socialt genom att umgås med andra barn i olika åldrar och vuxna i en miljö där samvaron bygger på frihet och respekt. I och med att allt materiel bara finns i ett exemplar, lär sig barnen att ta hänsyn och invänta sin tur, vilket främjar den sociala utvecklingen. Barnen får också vara med och vårda sin miljö t.ex. sopa, damma, vattna blommor, duka/duka av, torka bord och ställa tillbaka allt de lekt med på sin bestämda plats.

Emotionellt - känslomässigt
En trygg och varm stämning är en förutsättning för barnets lust att lära sig. Med vuxna som försöker se varje barns behov så kan man ge barnet det utrymme och den hjälp det behöver. Ordning och rutiner ger barnen trygghet och då barnen i denna miljö får stärkt en självkänsla, kan de börja samarbeta och hjälpa varandra i stället för att känna kokurrens.
Varje barn tillåts gå fram i sin egen takt och bygger upp sitt självförtroende och självkänsla.

Inre harmoni
En trygg, lugn och harmonisk miljö genomsyrad av kärlek, där barnen kan känna gemenskap med varandra, är en förutsättning för att varje barn ska uppleva ett inre lugn. Djup koncentration och frihet att upprepa sitt arbete har också betydelse för barnets inre utveckling.